PDA

View Full Version : Thông báo đăng ký học muộn HK II năm học 2012-2013 cho K50, 51, 52 (26/11/2012) Thôngkhuongk48
30-11-2012, 04:41 PM
Phòng ĐTĐH tổ chức đăng ký học muộn HK II năm học 2012-2013 cho K50, 51, 52 như sau:

1- Thời hạn đăng ký:

Từ 8h30 đến 11h00 ngày 04/12/2012 đến ngày 06/12/2012.

2-Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo Đại học

- K50,51: P109-A9

- K52 ( Khoa CNTT,CK, Đ-ĐT): P110- A9

- K52 ( Các Khoa, Viện còn lại ): P107- A9

3- Quy trình đăng ký:

- Sau khi nộp lệ phí đăng ký học muộn tại phòng Tài chính- kế toán, sinh viên nhận, kê khai các học phần đăng ký học vào 02 phiếu đăng ký học muộn và nộp tại phòng Đào tạo ĐH.

- Phòng Đào tạo ĐH đăng ký học cho sinh viên trên phần mềm quản lý đào tạo.

- 14h00 ngày 07/12/2012 sinh viên nhận lại 01 phiếu đăng ký học muộn tại phòng Đào tạo ĐH và nộp cho giáo viên phụ trách lớp học phần để bổ sung vào danh sách lớp.

4-Mức nộp học phí:

- Nhóm ngành Kỹ thuật : 133000 đồng/ tín chỉ.

- Nhóm ngành Kinh tế : 118000 đồng/ tín chỉ.

4- Thời hạn nộp học phí:

- Sinh viên Khóa 50 ( Khoa CK, CNTT, VT-KT, Đ-ĐT, Viện QH&QLGTVT, Viện KHCN&MTGT, Lớp CKOTO Pháp ) nộp học phí tại phòng TC-KT hai ngày 06,07/01/2013 .

- Sinh viên các lớp khác nộp học phí theo thông báo: Số 862 /TB-ĐTĐH ngày 17 tháng 10 năm 2012.

5- Lưu ý:

-Sinh viên tra cứu thời khóa biểu (đính kèm theo thông báo đăng ký học) trên website http://qldt.utc.edu.vn

- Khóa 52 khoa Cơ khí, Điện-Điện tử và Công nghệ thông tin phải ghi rõ tên lớp học phần, thời gian học và chọn lớp học phần sao cho không bị trùng thời khóa biểu.

- Sinh viên đăng nhập vào website http://qldt.utc.edu.vn bằng tài khoản của mình để xem kết quả đăng ký và học phí.

- Sinh viên thuộc diện chuyển lớp phải huỷ các học phần đã đăng ký theo chương trình lớp cũ và đăng ký bổ sung các học phần theo chương trình của lớp mới.

- Sinh viên thuộc diện chuyển địa điểm học tập, vào học tiếp sau khi ngừng học phải đăng ký các học phần theo chương trình đào tạo.

- Sinh viên chỉ có tên trong danh sách học và thi khi đã nộp đủ học phí và các khoản lệ phí bổ sung cho công tác quản lý nghiệp vụ (nếu có).